2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_1

Tarcza Finansowa - wątpliwości na tle statusu Mikroprzedsiębiorcy

Pobierz PDF - wątpliwości na temat statusu mikroprzedsiębiorcy

I. Wstęp

Szczegółowe zasady wsparcia udzielanego mikro, małym oraz średnim przedsiębiorcom w ramach programu rządowego „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH
I ŚREDNICH FIRM” określa regulamin programu „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM” (dalej jako Regulamin).

Treść definicji mikroprzedsiębiorcy zawarta w Regulaminie, różni się od definicji wynikającej
z przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (dalej jako Prawo przedsiębiorców) oraz przepisów unijnych.

Podczas gdy przepisy Prawa przedsiębiorców oraz przepisy unijne definiują mikroprzedsiębiorcę jako przedsiębiorcę zatrudniającego mniej niż 10 pracowników, postanowienia Regulaminu jako mikroprzedsiębiorcę oznaczają przedsiębiorcę zatrudniającego nie więcej niż 9 pracowników.

Jeżeli wziąć pod uwagę liczby całkowite to definicja mikroprzedsiębiorcy pozostaje ta sama. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Problem pojawia się np. wówczas gdy przedsiębiorca zatrudniał
9 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy (etat) i jednego w niepełnym wymiarze czasu pracy (np. ½ etatu).

Czy w takim przypadku przedsiębiorcę należy traktować jako mikroprzedsiębiorcę czy też jako małego przedsiębiorcę?

Problem ten został dostrzeżony przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który w dniu 6 maja 2020 roku zwrócił się z wnioskiem do Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych dotyczących ww. kwestii.

II. Treść postanowień i przepisów

Regulamin w wersji obowiązującej do dnia 28 maja 2020 roku, definiuje mikroprzedsiębiorcę w sposób następujący:

„Mikroprzedsiębiorca na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do pomocy zgodnie z niniejszym Regulaminem oznacza Beneficjenta, który łącznie spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz (ii) jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego do pomocy, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego”.

Z kolei od dnia 28 maja 2020 roku, wchodzi w życie zmiana definicji mikroprzedsiębiorcy (pogrubienie własne):

„Mikroprzedsiębiorca oznacza, na potrzeby określenia podmiotu uprawnionego do udziału w Programie, zgodnie z niniejszym Regulaminem, Beneficjenta, który na 31 grudnia 2019 r. łącznie spełnia następujące warunki: (i) zatrudnia, co najmniej jednego pracownika oraz nie więcej niż dziewięciu pracowników (z wyłączeniem właściciela), oraz (ii) jego roczny obrót za 2019 r. lub suma bilansowa w 2019 r. nie przekracza kwoty 2 mln EUR.

Na potrzeby ustalenia statusu Mikroprzedsiębiorcy jako podmiotu uprawnionego do udziału w Programie zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, przy czym za pracowników nie uważa się pracowników na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Określenie statusu Mikroprzedsiębiorcy powinno uwzględniać inne warunki określone w treści niniejszego Regulaminu oraz Załącznika I do Rozporządzenia Pomocowego”.

Pod pojęciem Rozporządzenia Pomocowego, Regulamin określa Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz UE L 187/1 z 26.6.2014).

Podstawą rządowego programu wsparcia finansowego przedsiębiorstw „TARCZA FINANSOWA POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM” określa ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o systemie instytucji rozwoju.

Zgodnie z treścią przepisu art. 12 ust. 1 ww. ustawy:

Polski Fundusz Rozwoju udziela finansowania, w szczególności mikroprzedsiębiorcom oraz małym i średnim przedsiębiorcom spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.2)

Rozporządzenie Pomocowe jest jednym z aktów prawa unijnego, określającego zasady udzielania pomocy publicznej przez Państwa członkowskie UE. Rozporządzenie to ma moc powszechnie obowiązującą, jest bezpośrednio stosowane i wiąże w całości.

Art. 2 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia Pomocowego jako mikroprzedsiębiorcę definiuje przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Z kolei zgodnie z art. 5 Załącznika I do Rozporządzenia Pomocowego:

Liczba personelu odpowiada liczbie rocznych jednostek pracy (RJP), to jest liczbie pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku referencyjnego. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin, bez względu na długość okresu zatrudnienia, lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJP. W skład personelu wchodzą:

a) pracownicy;

b) osoby pracujące dla przedsiębiorstwa, podlegające mu i uważane za pracowników na mocy prawa krajowego,

c) właściciele-kierownicy;

d) partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Nie wlicza się okresu trwania urlopu macierzyńskiego ani wychowawczego.

III.  Stanowisko Rzecznika MŚP

Pismem z dnia 6 maja 2020 roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do Minister Rozwoju, a jednocześnie Wiceprezesa Rady Ministrów Jadwigi Emilewicz z wnioskiem o wydanie objaśnień prawnych w zakresie:

1.     Czy w świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia MFIPR w związku z art. 12 ust. 1 ustawy o SIR w związku z art. 5 załącznika nr I do rozporządzenia 651/2014 pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm” może być udzielona mikroprzedsiębiorcy zatrudniającemu dziewięciu pracowników na pełen etat oraz jednego pracownika w niepełnym wymiarze etatu np. pół etatu (RJP 9,5 etatu) lub trzy czwarte etatu (RJP 9,75)?

2.     W jaki sposób liczona jest praca osób, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (np. pracownicy zatrudnieni na niepełny wymiar etatu) przy udzielaniu pomocy w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”?

W konkluzji uzasadnienia przedmiotowego wniosku, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wskazał, że w jego ocenie:

 „(…) mikroprzedsiębiorcą jest każdy przedsiębiorca zatrudniający mniej niż 10 pracowników. W przypadku pracowników zatrudnionych na część etatu liczba osób zatrudnionych powinna być liczona jako ułamkowa część rocznych jednostek pracy (RJP). Tym samym w każdym przypadku gdy liczba rocznych jednostek pracy (RJP) jest mniejsza niż 10, np. wynosi 9,5 etatu czy 9,75 etatu, przedsiębiorca ten jest mikroprzedsiębiorcą, któremu przysługuje pomoc w postaci subwencji finansowej o której mowa w regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”. A contrario przedsiębiorcy tego nie można zakwalifikować do grupy małych przedsiębiorców”

Nie wchodząc w dalsze rozważania poruszające zagadnienia pomocy publicznej w ramach prawa unijnego, stanowisko przedstawione przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców należy uznać za trafne. Przepisy prawa unijnego mają bezpośrednie zastosowanie i postanowienia Regulaminu nie mogą pozostawać z nimi sprzeczne. Wydaje się, że zmiany w Regulaminie, które zaczną obowiązywać od dnia 28 maja 2020 roku, mają na celu doprecyzowanie, że wykładni pojęcia mikroprzedsiębiorcy należy dokonywać zgodnie z przepisami prawa unijnego. Dla pełnego oglądu sprawy należy jednak oczekiwać na zajęcie stanowiska przez Ministra Rozwoju.

Na dzień dzisiejszy brak jest informacji, w jaki sposób Minister Rozwoju, a jednocześnie Wiceprezes Rady Ministrów, odniosła się do wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Autor - Dawid Przybylski


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK