2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_8

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie wynagrodzeń.

Pobierz PDF - Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników

W ramach tarczy antykryzysowej, celem złagodzenia skutków pandemii koronawirusa, została przewidziana pomoc w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Należy mieć na uwadze, że powyższe rozwiązania zostały przewidziane w projekcie ustawy wprowadzającej tarczę antykryzysową. Ostatecznie, w uchwalonej ustawie, pomoc w zakresie dofinansowania wynagrodzeń pracowników może przewidywać inne rozwiązania. Jednak przedsiębiorcy powinni się przygotować na ewentualne złożenie wniosku o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, ponieważ projekt ustawy zakłada udzielenie pomocy według kolejności wpływu wniosków do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy, do wyczerpania środków. Omawiane świadczenia wypłacane będą w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Jednak będą przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Okres ten może zostać przez Radę Ministrów przedłużony.

Projekt ustawy wprowadzającej tarczę antykryzysową zakłada przyznanie pomocy przedsiębiorcom ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, w przypadku spadku obrotów gospodarczych, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

nie mniej niż o 15%, obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub
nie mniej niż o 25%, obliczonego jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
Uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń pracowników będzie możliwe, jeżeli przedsiębiorca, poza pewnymi wyjątkami, nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca będzie mógł wypłacić wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, jednak nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie będzie mogło zostać dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, u którego wystąpi określony spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, będzie mógł również obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Ponadto, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku wynagrodzenie będzie mogło zostać dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Powyżej przedstawione dofinansowania nie będą przysługiwać w odniesieniu do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie dofinansowania, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Ponadto, przedsiębiorca będzie mógł otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Przedsiębiorcy spełniającemu kryteria do uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników będą przysługiwać również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK