2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_6

Tarcza antykryzysowa dla dużych przedsiębiorców

Pobierz PDF - Tarcza antykryzysowa dla dużych przedsiębiorców

DUŻY PRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następującej warunki:

a) zatrudniał średniorocznie więcej niż 250 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartość w złotych 43 milionów euro –

i który nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą.

FORMY POMOCY

      I.         ŚRODKI NA PRACOWNIKÓW:

- Uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne:

a.     w przypadku przestoju ekonomicznego (zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia):

- wynagrodzenie obniżane max. o 50%,

- maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie łącznie 1.533 zł brutto (1.300 zł brutto – 50% minimalnego wynagrodzenia; 233 zł – 100% składek na ubezpieczenie społeczne przy pełnym etacie);

b.     w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy (pracownik pracuje mniej i otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio niższe):

- wymiar czasu pracy obniżany max. o 20%, nie więcej niż do ½ etatu,

- maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie łącznie 2.452 zł brutto (2.079 zł brutto – 50 % wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy, nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku; 373 zł – 100 % składek na ubezpieczenie społeczne przy pełnym etacie);

3-miesięczne wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- spadek obrotów,

- przedsiębiorca nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca września 2019 roku,

- nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

- [!] UWAGA: pracodawca nie może wypowiedzieć umowy / warunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie pobierania świadczeń i 3 miesięcy po zakończeniu okresu dofinansowania,

     II.         ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

- Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności ZUS:

- rozwiązanie dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie obejmuje wcześniej powstałych zaległości,

- przedsiębiorcy korzystający z tego uprawnienia są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty

prolongacyjnej,

   III.         URZĄD SKARBOWY – PODATKI, ZWOLNIENIA, UŁATWIENIA W REALIZACJI OBOWIĄZKÓW

A.     Rozwiązania przewidziane przez ustawę – Ordynacja Podatkowa

1.       Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty [art. 67a OP]:

- przedsiębiorcy korzystający z tego uprawnienia są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej,

2.       Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek [art. 67a OP]:

- przedsiębiorcy korzystający z tego uprawnienia są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej,

3.       Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej [art. 67a OP],

4.       Niższe zaliczki na podatek dochodowy - ograniczenie poboru zaliczek [art. 22 § 2a OP],

B.     Rozwiązania przewidziane przez Tarczę Antykryzysową - Ulgi

1.       Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na czas epidemii:

- za miesiące marzec – grudzień 2020 r.,

- UWAGA: Uprawnienie przysługuje „małemu podatnikowi”,

2.       Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość darowizny przekazanej na cele związane
z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych. Darowizny przekazane:

a.     do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny,

b.     w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny,

c.      od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

3.       Zmiany w podatku dochodowym - odliczenie straty z 2020 r. od dochodu z 2019 r.:

UWAGA: jednorazowo dochód może zostać obniżony o kwotę nie większą niż 5.000.000 zł,   

4.       Zaliczenie do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nabycia środka trwałego, w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem koronawirusem:

- odpis ma charakter jednorazowy,

- dotyczy środków trwałych nabytych w 2020 r.,

5.       Zwolnienie z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek dochodowy o nieuregulowane kwoty w przypadku, kiedy nie uregulowano należności handlowej przez okres dłuższy niż 90 dni,

6.       Odliczenie od dochodu kosztów działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania koronawirusowi,

C.     Rozwiązania przewidziane przez Tarczę Antykryzysową – przesunięcie terminów podatkowych

1.       Odroczenie terminu poboru podatku od sprzedaży detalicznej do 01.01.2021 r.,

2.       Dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych mogą być stosowane aż do 31.08.2020 r.:

- do 31.08.2020 r. możesz sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach,

3.       Czynności podejmowane w ramach kontroli celno-skarbowej mogą się odbyć bez obecności funkcjonariusza:

- UWAGA: dotyczy działalność polegającej opodatkowaniu podatku akcyzowym,

4.       Dłuższy czas na złożenie informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020r.,

5.       Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR – aż 14 dni:

- obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 15 tysięcy,

- zawiadomienie należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje
w wykazie podatników VAT,

6.       Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT:

- do 30.06.2020 r. można stosować dotychczasowe stawki VAT i zasady identyfikowania towarów
i usług,

7.       Błąd w JPK_VAT nie wiąże się automatycznie z naliczeniem kary:

- stosowanie kar będzie oparte na uznaniu administracyjnym uwarunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy,

8.       Przesunięcie terminu wejścia w życie obowiązkowej wysyłki JPK V7M zastępującego deklarację VAT-7 oraz JPK na dzień 1 lipca 2020 roku,

9.       Brak konieczności przekazywania informacji o schematach podatkowych od dnia 31 marca 2020 roku do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.,

10.    Nieruchomości:

A.    Korzystanie z nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego:

i.     odstąpienie od dochodzenia należności,

ii.     umorzenie należności w całości/w części,

iii.     odraczanie terminów płatności należności,

iv.     rozłożenie należności na raty,

B.     Użytkowanie wieczyste – odroczenie terminu płatności za użytkowanie gruntu Skarbu Państwa lub gminy:

- termin ustawowy został przedłużony do końca czerwca 2020 r.,

C.     Przesunięcie terminu zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 roku, do dnia 20 lipca 2020 roku,

D.    Zwolnienie z podatku od nieruchomości:

- dotyczy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

- za część 2020 r.,

- przedłużenie terminu płatności rat płatnych w kwietniu, maju, czerwcu 2020 r. do 30.09.2020 r.,

- UWAGA: warunkiem zwolnienia jest podjęcie przez Radę Gminy uchwały wprowadzającej zwolnienia,

11.    Brak konsekwencji prawnych opóźnienia w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.:

- UWAGA: zeznanie musi zostać złożone do 31.05.2020 r.,

12.    Możliwość wydłużenia terminu na złożenie zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) CIT-8 i wpłaty podatku należnego,

13.    Elektroniczny czynny żal:

- wyrażenie skruchy za naruszenie przepisów podatkowych może się odbyć w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu,

IV.         INNE

1.     Uzyskanie premii technologicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kredytu na innowację technologiczną:

- dotacja finansująca do 70 % kwoty projektu,

2.     Uzyskanie gwarancji zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego - tzw. „gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego”:

- zakres gwarancji – aż do 80 % kwoty kredytu,

- brak prowizji za udzielenie gwarancji,

- wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji aż do 39 miesięcy,

UWAGA:

- z pomocy skorzystają jedynie przedsiębiorstwa, które według stanu na 01.02.2020 r. nie miały zaległości ZUS, US; wdrożenie zmian zależy od decyzji banków kredytujących,

3.     Najem lokalu:

- jeżeli czas obowiązywania umowy najmu upływa po dniu 31.03.2020 r. ale przed 30.06.2020 r. – umowa może ulec przedłużeniu na warunkach dotychczasowych do 30.06.2020 r. (na podstawie oświadczenia najemcy),

- zakaz wypowiadania umów najmu do 30.06.2020 r. (w przypadku, gdy umowa została wypowiedziana przed 31.03.2020 r. okres wypowiedzenia może ulec przedłużeniu do 30.06.2020 r.),

- warunkowe wygaśnięcie umów dot. powierzchni handlowych w okresie zakazu prowadzenia działalności (powierzchnia sprzedaży powyżej 2000 m2),

4.     Zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku odprowadzania tantiem za korzystanie z utworów (np. ZAiKS) oraz opłat abonamentowych (RTV),

5.     Ulga IP Box:

- zaliczka na podatek dochodowy od osiągniętych w 2020 r. dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które służą do przewidziałania COVID-19, mogą być odliczane przy użyciu stawki 5 %,

- stawka ta może być stosowana do obliczania zaliczek w trakcie roku podatkowego,

6.     Możliwość wystawienia e-paragonu i przesłania go klientowi drogą elektroniczną:

- UWAGA: Klient zachowuje prawo żądania wydania paragonu papierowego,

7.     Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu – do 180 dni:

- zmiana obowiązuje do końca roku 2020,

8.     Ułatwienia w zakresie zamówień publicznych – możliwość przesunięcia terminu wykonania umowy czy zmiany sposobu jej wykonywania:

- WAŻNE: zamawiający może bez negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania
i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem koronawirusa,

V.         BIEG TERMINÓW W CZASIE STANU EPIDEMII

A.    Terminy przewidziane przepisami prawa administracyjnego (terminy materialne!) – terminy nie rozpoczynają się, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu,

B.     Terminy procesowe i sądowe - w okresie stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu,

UWAGA – przepisy te stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy – 31.03.2020 r., a nie od dnia wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii

Autor: Dawid Przybylski


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK