Zrzut ekranu 2020-04-9 o 19.34.08

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

Pobierz PDF - Tarcza antykryzysowa 2.0

Jakie rozwiązania przewiduje projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2?

I.WSPARCIE Z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU:

dla kogo:

 • dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP (brak rozróżnienia w zależności od wielkości przedsiębiorstwa);
 • którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, tj. sytuacji w której
  w następstwie rozprzestrzeniania się choroby COVID 19 nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, nie mniej niż o 15 % lub 25 %,

czas wsparcia:

 • na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców,

formy wsparcia:

 • brak ograniczenia co do formy wsparcia,
 • ustawa wymienia jedynie katalog przykładowych rozwiązań, tj. pożyczkę, gwarancję, poręczenie, leasing,
 • wsparcie ma charakter zwrotny i jest udzielane na warunkach rynkowych,
 • wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności,
 • sposób pozyskania wsparcia:
  • na wniosek przedsiębiorcy, brak ograniczeń co do formy wniosku – wniosek może zostać złożony nawet w formie mailowej,
  • do wniosku przedsiębiorca załącza:
   • oświadczenie potwierdzające jego trudną sytuację majątkową, UWAGA: oświadczenie potwierdzające trudną sytuację finansową składane jest pod  rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
   • dane dotyczące jego sytuacji finansowej,
   • opis planowanych działań mających na celu ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy,
   • zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję danych dotyczących jego sytuacji finansowej,
   • komunikat z wzorem wniosku z załącznikami oraz sposobem jego wypełnienia zostanie zamieszczony na stronie internetowej Agencji ->tutaj
   • wymagane jest ustanowienie i przekazanie Agencji zabezpieczenia umowy – brak ograniczeń co do katalogu zabezpieczeń (dopuszczalne m.in. weksel, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie, zastaw, hipoteka),
   • po pozytywnej weryfikacji wniosku następuje szczegółowe uzgodnienie warunków wsparcia z Agencją (w tym w zakresie rodzaju ustanowionych zabezpieczeń),
  • brak ograniczeń co do celu na jaki ma zostać przeznaczone wsparcie – o celu decyduje treść umowy zawartej z Agencją Rozwoju Przemysłu,
  • wsparcie nie może być przeznaczone na regulowanie zobowiązań wobec podmiotów zależnych lub dominujących,


II. REGULACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW

 • zmiana przepisów dotyczących wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy poprzez:
  • doprecyzowanie, że podmioty występujące z wnioskiem mogą obniżyć wymiar czasu pracy pracownika maksymalnie do 20% - obecne przepisy budzą wątpliwości co do tego czy wymiar czasu pracy mógł zostać obniżony wyłącznie o 20% (nie mniej i więcej),
  • zniesienie ograniczenia w możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy lub środków z FGŚP,

III. REGULACJE DOTYCZĄCE POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

 • zwolnienie z obowiązku załączania przez mikroprzedsiębiorcę do wniosku o pożyczkę ze środków z Funduszu Pracy oświadczenia o stanie zatrudnienia,
  uniezależnienie umorzenia pożyczki ze środków z Funduszu Pracy od utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,

IV.  REGULACJE DOTYCZĄCE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

 • rozszerzenie zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i inne za miesiące marzec – maj 2020 roku na podmioty, które na dzień 29 lutego 2020 roku zgłosiły do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych do wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek,
 • w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek do liczby ubezpieczonych nie wlicza się ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi,
 • możliwość wystąpienia do ZUS z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę w zapłacie składek należnych za okres po 31 grudnia 2019 roku,

V.  REGULACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW

 • przyznanie Prezesowi Rady Ministrów na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, uprawnienia do ustanowienia dni wolnych od pracy w drodze rozporządzenia,
 • wprowadzenie możliwości przeprowadzenia szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego, na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • przedłużenie przypadającego na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii albo w okresie 30 dni od dnia odwołania ww. stanów, terminu przeprowadzenia szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
 • rozszerzenie kręgu pracodawców uprawnionych do jednostronnej zmiany warunków pracy pracownika na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz rozszerzenie katalogu uprawnień przyznanych tym pracodawcom poprzez wprowadzenie możliwości:
 • zobowiązania pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy 
  • w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,
  • polecenia pracownikowi realizowania prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę,

VI.   REGULACJE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW

 • uznanie pobytu cudzoziemców, którzy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywali na terytorium RP, za pobyt legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, oraz umożliwienie tym cudzoziemcom legalnego wykonywania pracy na terytorium RP przez ten okres, o ile posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową,


VII.   REGULACJE DOTYCZĄCE PRZEWOŹNIKÓW I PODMIOTÓW ZARZĄDZAJĄCYCH PUNKTAMI KOMUNIKACYJNYMI

 • zwolnienie z odpowiedzialności zarządzających lotniskiem, zarządzających dworcem kolejowym, podmiotów zarządzających portem morskim, przystanią morską lub terminalem morskim przewoźników kolejowych, lotniczych, drogowych, morskich
  i transportu żeglugi śródlądowej oraz operatora pocztowego za szkodę wyrządzoną
  w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych lub własnymi działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, w szczególności za brak możliwości świadczenia usług, w tym brak możliwości przewozu oraz brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia działalności handlowej na lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo utraty przychodów,
 • przedłużenie terminu na przedstawienie pojazdu w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza, do dnia upływu 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,
  przedłużenie terminu ważności m.in. prawa jazdy, świadectwa kierowcy, uprawnień do kierowania pojazdami do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii, jeżeli termin ważności ww. dokumentów upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii,


VIII.   REGULACJE DOTYCZĄCE UPADŁOŚCI

 • wprowadzenie przerwania biegu terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużników co do których podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19,
 • wprowadzenie domniemania, że stan niewypłacalności zaistniał z powodu COVID-19, jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19,


IX.   REGULACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA ROLNIKÓW

 • zasiłek dla rolników i ich domowników objętych hospitalizacją, kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym w związku z COVID-19. Wysokość zasiłku wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 


X.   INNE

 • przyznanie Ministrowi do spraw Budownictwa upoważnienia do wydania rozporządzenia, wprowadzającego późniejszy termin do wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste,
  bezpośrednie rozszerzenie w ramach zamówień publicznych katalogu przesłanek stanowiących podstawę do uzgodnionej z zamawiającym zmiany umowy,
 • doprecyzowanie kręgu podmiotów z zakresu działalności kulturalnej, rozrywkowej
  i sportowej z którymi klienci rozwiązali umowy w powodu COVID-19, zobowiązanych do zwrotu wpłaconych im przez klientów środków w terminie 180 dni od dnia rozwiązania umowy,
 • ograniczenie wstrzymania rozpoczęcia i zawieszenia niektórych terminów procesowych
  i sądowych,
 • przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych,
 • przedłużenie terminu do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych. 

Autor: Dawid Przybylski

 


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK