Zrzut ekranu 2020-05-18 o 14.34.34

Tarcza 3.0 – nowa rzeczywistość w sądach

Pobierz PDF - Tarcza 3.0 sądy

 

Ustawa zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych z związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS=CoV-2, opublikowana w dniu 15 maja 2020 r., nazywana Tarczą 3.0., wprowadziła szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, które zostały zebrane poniżej:

  • od dnia 23 maja 2020 r. biegną terminy procesowe i sądowe: te, których bieg był zawieszony na mocy wcześniejszych regulacji Tarczy Antykryzysowej – biegną dalej (UWAGA! biegną dalej, a nie od początku), natomiast w przypadku tych terminów, których rozpoczęcie biegu było wstrzymane – ich bieg rozpoczyna się w dniu 23 maja 2020 r.,
  • nadal obowiązuje kategoria tzw. spraw pilnych; dodano do nich m.in. sprawy:

-        o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego,

-        o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości,

-        o wyrażenie zgody na wykonanie czynności medycznych;

  • z dniem 16 maja 2020 r. wprowadza się – jako zasadę w postępowaniu cywilnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz w ciągu 1 roku od odwołania ostatniego z nich – video-rozprawy i wideo-posiedzenia jawne,
  • w postępowaniu cywilnym rozprawy i posiedzenia jawne bez użycia urządzeń technicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość są możliwe jedynie wtedy, gdy ich przeprowadzenie nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących,
  • w sprawach cywilnych przewodniczący może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia niejawnego, jeżeli uzna rozpoznanie sprawy za konieczne, a nie będzie możliwe przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia jawnego w warunkach, o których mowa powyżej; stronie przysługuje prawo sprzeciwu w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne,
  • w sprawach cywilnych członkowie składu, za wyjątkiem przewodniczącego i referenta sprawy, mogą brać udział w posiedzeniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za wyjątkiem posiedzenia, na którym dochodzi do zamknięcia rozprawy,
  • jeśli postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone w całości, sąd może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym, po uprzednim odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie (postępowanie cywilne),
  • w sprawach, w których apelację wniesiono przed dniem 7 listopada 2019 r., jeśli sąd II instancji uzna, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, może skierować sprawę na posiedzenie niejawne, chyba że strona wniesie o rozprawę (w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o skierowaniu sprawy na posiedzenie niejawne) lub wnosiła o przeprowadzenie niepodlegającego pominięciu dowodu z zeznań świadków lub przesłuchania stron (postępowanie cywilne),
  • sąd II instancji rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym w razie cofnięcia pozwu, cofnięcia apelacji albo jeżeli zachodzi nieważność postępowania,
  • z dniem 16 maja 2020 r. rozpoczyna się bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia (redakcja przepisu budzi wątpliwości).


Autor: Anna Masiota


retour aux articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK