pieniadze euro

Tarcza Finansowa - główne informacje o wsparciu z Polskiego Funduszu Rozwoju

Pobierz PDF - Tarcza Finansowa

 

 

W ramach Tarczy Antykryzysowej Polski Fundusz Rozwoju uruchamia program pomocowy skierowany dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii.

UWAGA! Terminy składania wniosków oraz szczegółowe zasady programu będą podane po uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na realizację programu.

CEL

 • ochrona rynku pracy
 • zapewnienie firmom płynności finansowej

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 • mikroprzedsiębiorca (przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza kwoty 2 mln EUR),
 • małe i średnie przedsiębiorstwo (przedsiębiorca, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR)

RODZAJ WSPARCIA

 • subwencje finansowe
 • przyznawane na wniosek za pośrednictwem banku

NA CO?

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • dopuszczalna spłata kredytów (możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki),
 • w przypadku rozliczeń z podmiotami powiązanymi obowiązuje zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

WARUNKI

 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek obrotów = spadek sprzedaży towarów lub usług  w ujęciu ilościowym lub wartościowym),
 • wobec przedsiębiorcy nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne, ani nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne,
  działalność gospodarcza była prowadzona na dzień 31 grudnia 2019 r.,
 • beneficjent rzeczywisty posiada rezydencję podatkową na terytorium RP i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata  obrotowe na terytorium RP,
 • brak zaległości na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania w płatnościach podatków i składek na ubezpieczenie społeczne (rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość),
 • działalność nie jest prowadzona w zakresie:
  • produkcji i handlu bronią oraz amunicją,
  • produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczeniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka,
  • obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

WSPARCIE DLA MIKROFIRM

 • maksymalna kwota subwencji obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji,
 • bazowa kwota subwencji finansowej uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikrofirmy (Zakładając średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie ok. 3 pracowników, zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie ok. 72-96.000 PLN dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324.000 PLN.)
 • w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji  - 100% wartości subwencji podlega zwrotowi,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji zwrotowi podlega 25% subwencji bezwarunkowo, natomiast do 75 % można uzyskać bezzwrotnie pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia,
 • zwrot subwencji nastąpi w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.


WSPARCIE DLA MŚP

 • maksymalna kwota subwencji zwrotnej obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019,
 • zależy dodatkowo od spadku obrotów w związku z COVID-19 względem wartości za rok obrotowy 2019,
 • wartości subwencji mogą przyjąć 4%, 6% lub 8% wartości przychodów przy odpowiednio ich spadku o minimum 25%, 50% i 75%, (Biorąc pod uwagę średni przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie ok. 31,3 mln PLN, szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie ok 1,9 mln PLN dla jednego przedsiębiorstwa oraz max. do 3,5 mln PLN.)
 • w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji  - 100% wartości subwencji podlega zwrotowi,
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji zwrotowi podlega 25% subwencji bezwarunkowo, natomiast do 75 % można uzyskać bezzwrotnie pod warunkiem utrzymania poziomu zatrudnienia oraz w zależności od poniesionej straty gotówkowej na sprzedaży,
 • przedsiębiorca, który utrzyma co najmniej 100% poziom zatrudnienia oraz wykaże stratę gotówkową na sprzedaży większą niż 25% wartości subwencji, może zachować 75% kwoty subwencji w formie bezzwrotnej,
 • kwota subwencji, która podlega zwrotowi, jest spłacana w 24 równych miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK