2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_4

Tarcza Finansowa - Beneficjent Rzeczywisty

Pobierz PDF - Główny Beneficjent Rzeczywisty

Tarcza Finansowa jest jednym z programów pomocowych przewidzianych przez ustawodawcę w ramach Tarczy Antykryzysowej dla polskich przedsiębiorców.

Uzyskanie wsparcia w ramach Tarczy Finansowej uzależnione jest od spełnienia przez przedsiębiorcę szeregu warunków. W niniejszym opracowaniu przybliżony zostanie jeden z nich, a mianowicie kwestia tego, jak ustalić, kto jest beneficjentem rzeczywistym oraz jakie warunki muszą zostać przez niego spełnione, żeby przedsiębiorca mógł się ubiegać o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej.

Zasada: Zgodnie z Regulaminem Programu Tarcza Finansowa, w Programie może wziąć udział wyłącznie taki podmiot (dalej jako Beneficjent), którego Główny Beneficjent Rzeczywisty nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych.

Wyjątek: Odejście od w/w zasady jest możliwe wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta lub jego Głównego Beneficjenta Rzeczywistego do przeniesienia rezydencji podatkowej na teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego w terminie do 9 miesięcy od dnia udzielenia wsparcia w ramach Programu.

KIM JEST BENEFICJENT RZECZYWISTY?

Sposób ustalenia Beneficjenta Rzeczywistego jest uzależniony od formy prawnej Beneficjenta Programu. Niezależnie od szczegółowych reguł, za Beneficjenta Rzeczywistego uznać należy wszystkie osoby:

  • które sprawują bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad Beneficjentem poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta, lub
  • w imieniu których Beneficjent wnioskuje o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej.

Szczegółowe reguły określenia osoby Beneficjenta Rzeczywistego – w zależności od formy prawnej Beneficjenta Programu - zostały zawarte w treści przepisu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 01 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

KIM JEST GŁÓWNY BENEFICJENT RZECZYWISTY?

Identyfikacja Głównego Beneficjenta Rzeczywistego zależy od tego, czy w toku w/w etapu doszło do ustalenia więcej niż jednego podmiotu.

Głównym Beneficjentem Rzeczywistym będzie:

  • jedyny zidentyfikowany Beneficjent Rzeczywisty,
  • jeżeli ustalono więcej niż jednego Beneficjenta Rzeczywistego – Głównym Beneficjentem Rzeczywistym – jest ten Beneficjent Rzeczywisty, który wywiera największy decydujący wpływ na czynności lub działania podejmowane przez Beneficjenta spośród wszystkich Beneficjentów Rzeczywistych.

Możliwa jest sytuacja, w której Głównym Beneficjentem Rzeczywistym będzie więcej niż jeden podmiot.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK