ZUS 1

Tarcza Antykryzysowa – Zwolnienie ze składek ZUS za marzec – maj 2020 r.

Pobierz PDF - zwolnienie z ZUS

W ramach ustawy z pakietu tzw. Tarczy Antykryzysowej, która weszła w życie w  dniu 31 marca 2020 r., wprowadzono możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 • płatnik składek, który prowadził działalność przed 1 lutego 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych na dzień 29 lutego 2020 r.,
 • osoba wykonująca działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacająca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, a także osoba z nią współpracująca,
 • duchowni.

WARUNKI

 • działalność wykonywana przed 1 lutego 2020 r.,
 • w przypadku osoby opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia: działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
 • złożenie deklaracji rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami płatnik jest zwolniony z ich składania,
 • złożenie wniosku do ZUS o zwolnienie do dnia 30 czerwca 2020 r. (formularz RDZ),
 • wniosek może zostać złożony drogą elektroniczną przez PUE ZUS, przesłany pocztą lub osobiście w ZUS (do krzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

UWAGA!

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie uregulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS (regulacje Unii Europejskiej).

KORZYŚCI

zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2019 r. (w trybie umorzenia składek),
UWAGA! W przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej, zwolnieniu z obowiązku opłacenia podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Odpowiednio dotyczy to również osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacana należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,

UWAGA!

Nie może powstać rozbieżność pomiędzy przychodem wskazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wskazanym dla celów podatkowych.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności są wynikiem wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik zobowiązany zostanie do opłacenia składek wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

 • zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych, za okres zwolnienia ze składek,
 • przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK