2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_15

Tarcza Antykryzysowa: Zmiana warunków zatrudnienia

Pobierz PDF - Zmiana warunków zatrudnienia

W ramach proponowanych rozwiązań tzw. Tarcza Antykryzysowa umożliwia pracodawcy:

1. ograniczenie pracownikowi czasu nieprzerwanego odpoczynku wynikającego z Kodeksu pracy,

2. wprowadzenie systemu równoważnego czasu pracy,

3. stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami.

WARUNKI po stronie pracodawcy:

1.     spadek obrotów gospodarczych, tj. spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym oraz jakościowym,

a.     nie mniej niż 15 % - porównanie A do B:

·       A - łączne obroty w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych:

             o   2 miesiące przypadają w okresie od 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego wprowadzenie zmian,

             o   przez miesiąc rozumie się okres kolejno następujących po sobie 30 dni,

·       B – łączne obroty w ciągu analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

b.     nie mniej niż 25 % - porównanie A do B:

·       A – obrót w jednym miesiącu kalendarzowym:

              o   miesiąc przypada w okresie od 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego wprowadzenie zmian,

              o   przez miesiąc rozumie się okres kolejno następujących po sobie 30 dni,

·       B – obrót w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wskazany w pkt A powyżej,

2.     brak zaległości w regulowaniu zobowiązań:

a.    poprzez zobowiązania rozumie się: zobowiązania publicznoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,

b.        ocena: według stanu na koniec września 2019 roku,

c.        nie znajduje zastosowania w przypadku:

gdy spłata zadłużenia została uregulowana na podstawie umowy z ZUS lub decyzji US i jest spłacana w ratach lub pracodawca korzysta z odroczenia terminu płatności,
zaległość powstała w okresie spadku obrotów gospodarczych i pracodawca przedłożył do wniosku plan spłaty zadłużenia oraz kopię wniosku do ZUS o rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu płatności składek.
POROZUMIENIE – wymogi formalne:

1.     może zostać zawarte :

a.     z organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych

b.     z zakładową organizacją związkową – jeżeli działa u pracodawcy 1 organizacja,

c.     z przedstawicielami pracowników – jeżeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa:

- nie istnieją przepisy regulujące sposób wyłaniania przedstawicieli pracowników,

- pracodawca samodzielnie ustala warunki i sposób wyłaniania przedstawicieli pracowników, jak również okres, na który jest powoływany oraz jakie ma kompetencje, np. w formie Regulaminu,

- w przypadku trudności w przeprowadzeniu wyborów przedstawicieli z uwagi na wprowadzony stan epidemii i związane z tym konsekwencje dla zakładu pracy - porozumienie może zostać zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów,

2.     pracodawca ma obowiązek przekazania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy kopii porozumienia w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia,

3.     w zakresie i w czasie określonym w porozumieniu nie stosuje się warunków umów o pracę wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy.

Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy a zmiana warunków zatrudnienia:

  • ustawa wprost nie reguluje tej kwestii,
  • ustawa zakazuje „podwójnego wsparcia” – przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania w zakresie, w którym te same koszty otrzymały lub otrzymają wsparcie finansowe z innych środków publicznych,
  • świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ma charakter pieniężny,
  • uprawnienia związane ze zmianą warunków zatrudnienia mają charakter organizacyjny (administracyjny),
  • natura tych uprawnień jest tego rodzaju, że wydaje się, że ich łączne stosowanie jest dopuszczalne.

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK