2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_6

Tarcza Antykryzysowa. Jakie rozwiązania przewiduje projekt z dnia 21 marca 2020 r.?

Pobierz PDF - jakie rozwiązania przewiduje projekt z dnia 21 marca 2020 r.?

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

 • zapewnienie możliwości działania zarządów oraz rad nadzorczych spółek w sytuacji nadzwyczajnych wydarzeń, które mogą mieć wpływ na wewnętrzną organizację spółek handlowych (zdalny udział w posiedzeniu, możliwość podejmowania uchwał na odległość),
 • możliwość odroczenia terminu na sporządzenie sprawozdań finansowych oraz odbycie zwyczajnych zgromadzeń/walnych zgromadzeń spółek prawa handlowego przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia,
 • umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego,
 • możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5.000 zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia,
  czasowa rezygnacja z zakazu wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele,
 • przesunięcie terminu zawarcia umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych przez firmy zatrudniające ponad 50 osób na październik 2020 roku,
  przesunięcie o 3 miesiące, z 13 marca na 13 lipca 2020 roku,  terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy),
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.,
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy,
  wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.,
 • wydłużenie terminu składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie wizy oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezdewizowego jeżeli wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wydłużenie z mocy prawa okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych (do 30 dni od dnia odwołania tego stanu),
 • zmiany w zakresie umów o imprezę turystyczną – termin rozwiązania bądź odstąpienia od umowy skuteczny z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia o odstąpieniu lub rozwiązaniu, możliwość skorzystania z vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości,
 • przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy, możliwy voucher w zamian za odstąpienie od rezygnacji z umowy;

ZLECENIOBIORCY, SAMOZATRUDNIENIE

 • świadczenie z tytułu przestoju ekonomicznego, nieoskładkowane i nieopodatkowane dla zleceniobiorców i samozatrudnionych, w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia, a także dla osób na karcie podatkowej lub ryczałcie ewidencjonowanym, zwolnionym z VAT, w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia;


PRAWO PRACY

 • dla pracodawców: dofinansowanie wynagrodzeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia, które obecnie wynosi 2 600 zł, ale nie więcej niż 40 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę (w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy o 20%),
  dla pracodawców: dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenia społeczne przez starostę, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy po 1 stycznia 2020 r.,
  liberalizacja zasad ustalania pracownikom czasu pracy i modyfikacji warunków zatrudnienia w celu zachowania miejsc pracy,
  poszerzenie kręgu osób uprawnionych do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o osoby opiekujące się niepełnosprawnymi;


ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • zmiany w Prawie zamówień publicznych w zakresie obowiązku wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy,
 • możliwości dokonania zmiany umowy, niedochodzenia należności, w tym kar umownych, oraz zwolnienie z kar z ustawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, odstąpienie od dochodzenia należności;


UMOWY NAJMU

 • obniżenie o 90 % czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie,
  ograniczenie możliwości wypowiadania najemcom umów najmu lokalu lub wysokości czynszu do dnia 30 czerwca 2020 r.;


NIERUCHOMOŚCI

 • wydłużenie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.,
  wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku
 • przesunięcie na 1 czerwca 2020 r. terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.,
 • przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla wszystkich podatników, z możliwością dobrowolnego złożenia w maju nowego JPK_VAT w maju 2020 r.,
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego),
 • przesunięcie na 20 lipca 2020 roku terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r., o ile firma odnotowała  przychody niższe o co najmniej 50 %,
 • czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach wobec urzędów skarbowych i ZUS,
 • zwolnienie od podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.,
 • możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 r.,
 • umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
  odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co najmniej 50%,
 • możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej za miesiące marzec-grudzień 2020 r.,
 • odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.,
 • zwolnienie od podatku dochodowego otrzymanych w 2020 r. przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przychodów z tytułu: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów przyznanych na podstawie ustawy, dopłat do oprocentowania kredytów przyznanych na podstawie ustawy,
 • wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK