2020_01_9_Masiota_Kafelki_10

Tarcza antykryzysowa dla średnich przedsiębiorców

Pobierz PDF - Tarcza antykryzysowa dla średnich przedsiębiorców

ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA – przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

1)     zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników, oraz

2)     osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro,

i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą.

FORMY POMOCY

       I.        Środki na pracowników:

1.     Uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń pracowników oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne:

a.     w przypadku przestoju ekonomicznego,

b.     w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy,

3-miesięczne wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

2.     Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne - wsparcie udzielane przez starostę,

3.     Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń - wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu,

4.     Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym – wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu:

- dla przedsiębiorców, którzy osiągnęli ponad 4 mln zł obrotu w 2019 roku,

     II.         Zakład Ubezpieczeń Społecznych – składki na ubezpieczenie społeczne:

        Odroczenie terminu płatności i rozłożenie na raty należności ZUS

- złożenie wniosku w czasie stanu zagrożenia epidemii, stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu pozwala na uniknięcie konieczności zapłaty opłaty prolongacyjnej za okres od 01.01.2020 r.

     III.         Urząd Skarbowy – podatki, zwolnienie, ułatwienia w realizacji obowiązków

1.     Odroczenie terminu płatności podatku:

- UWAGA: przedsiębiorcy korzystający z tego uprawnienia są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej,

2.     Rozłożenie zaległości podatkowej na raty:

- UWAGA: przedsiębiorcy korzystający z tego uprawnienia są zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty prolongacyjnej,

3.     Umorzenie zaległości podatkowej,

4.     Niższe zaliczki na podatek dochodowy – ograniczenie poboru zaliczek,

5.     Możliwość rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na czas epidemii:

UWAGA: Powyższe uprawnienie pozostaje bez wpływu na obowiązek uiszczania zaliczek na zasadach ogólnych.

6.     Zmniejszenie podstawy podatku dochodowego podatnika o nieuregulowane należności handlowe po upływie 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty:

- dotyczy sprzedawców detalicznych, jeżeli dokonywana przez nich sprzedaż przekracza 17 mln miesięcznie,

- dotychczas podatek ten – z uwagi na ograniczenia nałożone przez Unię Europejską – nie był pobierany,

7.     Zmiany w podatku dochodowym - odliczenie straty z 2020 r. od dochodu z 2019 r.

UWAGA: jednorazowo dochód może zostać obniżony o kwotę nie większą niż 5.000.000 zł,

8.     Pomniejszenie podstawy opodatkowania o wartość darowizny przekazanej na cele związane z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem, na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych,

9.     Dotychczasowe przepisy ustawy o podatku akcyzowym w zakresie paliw opałowych mogą być stosowane aż do 31.08.2020 r.

- do 31.08.2020 r. możesz sprzedawać i kupować paliwa opałowe na dotychczasowych zasadach,

10.  Błąd w JPK_VAT nie wiąże się automatycznie z naliczeniem kary:

- stosowanie kar będzie oparte na uznaniu administracyjnym uwarunkowanym okolicznościami konkretnej sprawy,

11.  Brak konieczności przekazywania informacji o schematach podatkowych od dnia 31 marca 2020 roku do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.,

12.  Czynności podejmowane w ramach kontroli celno-skarbowej mogą się odbyć bez obecności funkcjonariusza

UWAGA: dotyczy działalność polegającej opodatkowaniu podatku akcyzowym,

13.  Odliczenie od dochodu kosztów działalności badawczo-rozwojowej, której celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania koronawirusowi,

14.  Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR – aż 14 dni

- obowiązek dotyczy transakcji przekraczających 15 tysięcy,

- zawiadomienie należy złożyć w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w wykazie podatników VAT,

15.  Dłuższy czas na złożenie informacji o cenach transferowych – do 30.09.2020r.

16.  Nieruchomości:

A.    Użytkowanie wieczyste – odroczenie terminu płatności:

- grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub gminy,

- terminu ustawowy został przedłużony do końca czerwca 2020 r.,

- można zawnioskować o późniejszą płatność,

B.     Zwolnienie od podatku od nieruchomości:

- za część roku 2020 roku,

- dotyczy nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

C.     Dłuższy termin płatności podatku od budynków:

- dotyczy podatników PIT,

- termin został przesunięty do 20.07.2020 r.

17.  Możliwość przedłużenia terminu realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego:

- UWAGA: przedłużenie nie może być dłuższe niż 12 miesięcy,

18.  Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

- do 30.06.2020 r. można stosować dotychczasowe stawki VAT i zasady identyfikowania towarów i usług,

19.  Zaliczenie do kosztów jednorazowego odpisu amortyzacyjnego nabycia środka trwałego, w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem koronawirusem:

- odpis ma charakter jednorazowy,

- dotyczy środków trwałych nabytych w 2020 r.,

20.  Wydłużenie czasu na rejestrację pojazdu – do 180 dni:

- zmiana obowiązuje do końca roku 2020,

21.  Brak konsekwencji prawnych opóźnienia w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

UWAGA: zeznanie musi zostać złożone do 31.05.2020 r.

22.  Elektroniczny czynny żal:

- wyrażenie skruchy za naruszenie przepisów podatkowych może się odbyć w formie elektronicznej, bez odwiedzania urzędu,

   IV.         Korzystniejsze warunki kredytowe

1.     Uzyskanie gwarancji zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego - tzw. „gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego”:

- zakres gwarancji – aż do 80 % kwoty kredytu,

- brak prowizji za udzielenie kredytu,

- wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji aż do 39 miesięcy,

UWAGA:

- z pomocy skorzystają jedynie przedsiębiorstwa, które według stanu na 01.02.2020 r. nie miały zaległości ZUS, US; wdrożenie zmian zależy od decyzji banków kredytujących,

2.     Uzyskanie premii technologicznej w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę części kredytu na innowację technologiczną:

- dotacja finansująca do 70 % kwoty projektu,

   V.           Inne

1.     Czasowe wygaśnięcie umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2,

2.     Zwolnienie przedsiębiorców z obowiązku odprowadzania tantiem za korzystanie z utworów (np. ZAiKS) oraz opłat abonamentowych (RTV),

3.     Ulga IP Box – preferencyjna 5 % stawka podatku z praw własności intelektualnej,

4.     Możliwość wystawienia e-paragonu i przesłania go klientowi drogą elektroniczną,

UWAGA: Klient zachowuje prawo żądania wydania paragonu papierowego.

5.     Ułatwienia w zakresie zamówień publicznych – możliwość przesunięcia terminu wykonania umowy czy zmiany sposobu jej wykonywania:

- WAŻNE: zamawiający może bez negatywnych konsekwencji dla siebie odstąpić od ustalania i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, które są związane z wystąpieniem koronawirusa,

6.     Przedłużenie terminu do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych do dnia 13.07.2020 r.

- dotyczy: spółek handlowych,

   VI.         Postępowania sądowe - w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii bieg terminów procesowych i sądowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK