2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_16

Tarcza antykryzysowa dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników (dla "samozatrudnionych")

Pobierz PDF - Tarcza antykryzysowa dla "samozatrudnionych"


I. DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
Warunki uzyskania wsparcia:
1. spadek obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub jakościowym,
- spadek - stosunek A do B:
- A – łączne obroty w ciągu dowolnie wybranych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych,
• 2 miesiące przypadają w okresie od 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku o dofinansowanie,
• przez miesiąc rozumie się okres kolejno następujących po sobie 30 dni,
- B – łączne obroty w ciągu analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,
2. brak zaległości w regulowaniu zobowiązań:
a. poprzez zobowiązania rozumie się: zobowiązania publicznoprawne, składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,
b. ocena: według stanu na koniec września 2019 roku,
c. nie znajduje zastosowania w przypadku:
- gdy spłata zadłużenia została uregulowana na podstawie umowy z ZUS lub decyzji US i jest spłacana w ratach lub pracodawca korzysta z odroczenia terminu płatności,
- zaległość powstała w okresie spadku obrotów gospodarczych i pracodawca przedłożył do wniosku plan spłaty zadłużenia oraz kopię wniosku do ZUS o rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu płatności składek.
3. brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,
UWAGA! Zasada – wsparcie tylko raz. Przedsiębiorca nie może uzyskać dofinansowania na te same koszty, które zostaną albo zostały już sfinansowane z innych środków publicznych.

Wysokość świadczenia zależy od wielkości spadku obrotów:
- I poziom – spadek o 30 % - dofinansowanie - 50 % minimalnego wynagrodzenia - 1.300 zł brutto,
- II poziom – spadek o 50 % - dofinansowanie - 70 % minimalnego wynagrodzenia - 1.820 zł brutto,
- III poziom – spadek o 70 % - dofinansowanie - 90 % minimalnego wynagrodzenia – 2.340 zł brutto.
UWAGA! Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia działalności przez czas dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania – przez czas równy temu okresowi.
UWAGA! Dofinansowanie może zostać przyznane na na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (może zostać przedłużone).
UWAGA! Wniosek powinien zostać złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Należy śledzić na bieżąco informacje publikowane na stronach internetowych właściwych Urzędów. Na dzień sporządzania niniejszej informacji Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu nie ogłosił jeszcze naboru. Konsekwencje uchybienia obowiązkom:
1. przedsiębiorca nie prowadzi działalności gospodarczej przez okres wynikający z umowy – obowiązek zwrotu dofinansowania (bez odsetek) – 30 dni od dnia wezwania przez starostę,
2. oświadczenie nieprawdy odnośnie do danych wskazanych we wniosku – odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń.

II. ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU PRZESTOJU EKONOMICZNEGO – tzw. „POSTOJOWE”
Warunki uzyskania wsparcia:
1. przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 01.02.2020 r.,
2. brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
3. przedsiębiorca mieszka na terytorium Polski i jest obywatelem Polski lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
4. przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej (kryteria przychodu nie dotyczą przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej, ryczałcie ewidencjonowanym zwolnionym z VAT):
A.
(i) przedsiębiorca nie zawiesił prowadzenia działalności,
(ii) przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o przynajmniej 15 % od przychodu za jeszcze poprzedni miesiąc,
(iii) przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (teraz: 15.595,74 zł brutto),
B.
(i) przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po 31.01.2020 r.
(ii) przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (teraz: 15.595,74 zł brutto),
Wysokość świadczenia:
- zasada – 2.080 zł brutto (80 % minimalnego wynagrodzenia),
- wyjątek –
1) jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o PIT uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. – przysługuje świadczenie w tej wysokości,
2) przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej, ryczałcie ewidencjonowanym zwolnionym z VAT – przysługuje świadczenie na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia – 1.300 zł brutto.
Termin:
- przedsiębiorca może wystąpić o to świadczenie za miesiąc, w którym spełni warunki obniżenia przychodu,
- wniosek musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy od zakończenia stanu epidemii,
UWAGA! Wypłata świadczenia jest jednorazowa, lecz beneficjenci – decyzją Rady Ministrów – mogą uzyskać ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Świadczenie przysługuje z jednego tytułu.
UWAGA! Świadczenie nie jest opodatkowane ani nie pobiera się od niego składek.
Konsekwencje uchybienia obowiązkom:
- oświadczenie nieprawdy co do wysokości przychodu – obowiązek zwrotu świadczenia postojowego wraz z odsetkami,
- oświadczenie nieprawdy odnośnie do danych wskazanych we wniosku – odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń,

III. ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE ZA MARZEC-MAJ 2020 .r
- zwolnienie ze składek dotyczy składek nieopłaconych,
Warunki uzyskania wsparcia:
1. zgłoszenie jako płatnik składek przed 01.02.2020 r.,
2. przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (teraz: 15.595,74 zł brutto),
UWAGA: 1. kryterium osiąganego przychodu dotyczy wyłącznie osób samozatrudnionych,
2.istnieją dwie potencjalne możliwości uzyskania świadczenia przez samozatrudnionego niezależnie od wysokości osiąganego dochodu:
A. przychylna dla samozatrudnionych wykładnia przepisów Tarczy Antykryzysowej pozwala na przyjęcie wniosku, iż skoro ustawodawca nie wykluczył wprost osób samozatrudnionych z kręgu osób, które bez względu na wysokość osiąganego przychodu uzyskają zwolnienie, to można uznać, że osoba samozatrudniona – jako, że opłaca składki wyłącznie na siebie – również zgłosiła do ubezpieczenia mniej niż 10 osób (należy jednak pamiętać, iż ustawodawca odrębnie uregulował sytuację prawną samozatrudnionych w kolejnej części przepisu, więc nie było to jego intencją),
B. samozatrudniony zatrudni lub zgłosi do ubezpieczenia choćby jedną osobę (np. członka rodziny),
WAŻNE! – powyższe rozwiązanie może zostać potraktowane jako obejście prawa (nie taka była bowiem intencja ustawodawcy), chyba, że wykaże się faktyczną potrzebę zatrudnienia dodatkowej osoby (np. konieczność podjęcia szczególnych środków ostrożności z uwagi na stan epidemii i związaną z tym potrzebę pozyskania „dodatkowych rąk do pracy”),
Dodatkowe uwagi:
- wniosek musi zostać złożony najpóźniej do 30.06.2020 r.,
- zyskanie zwolnienia nie powoduje, że przedsiębiorca przestaje podlegać ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
- zwolnienie ze składek oznacza, że składki uważa się za opłacone, tj. formalny brak ich opłacenia nie jest równoznaczny z powstaniem zaległości,
- można jednocześnie otrzymać świadczenie postojowe i zwolnienie ze składek.

Autor: Monika Marciniak


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK