2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_20

Tarcza Antykryzysowa a zamówienia publiczne

Pobierz PDF - Tarcza Antykryzysowa a zamówienia publiczne.

1.   Obowiązek informacyjny:

 • strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązane są do niezwłocznego, wzajemnego informowania o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić,
 • do informacji należy załączyć oświadczenia lub dokumenty, które mogą dotyczyć w szczególności:
  • nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, które uczestniczą lub mogły uczestniczyć w realizacji umowy,
  • decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia czynności zapobiegawczych lub kontrolnych,
  • poleceń wydawanych przez wojewodę lub Radę Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
  • wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych,
  • powyższych okoliczności, jeśli dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
 • każda ze stron umowy jest uprawniona do żądania dodatkowych dokumentów lub oświadczeń

UWAGA: W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczeń lub dokumentów, strona umowy przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, dotyczące wpływu tych okoliczności na należyte wykonanie umowy, jeżeli strona umowy otrzymała kolejne oświadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych lub odszkodowań z tytułu odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczności w stanowisku należy przedstawić wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte jej wykonanie oraz wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, na zasadność ustalenia i dochodzenia tych kar lub odszkodowań, lub ich wysokość.

2.   Zmiana umowy o udzielenie zamówienia publicznego:

 • po stwierdzeniu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie umowy, zamawiający, po uzgodnieniu z wykonawcą będzie uprawniony do zmiany umowy, o której mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3) PZP, w szczególności poprzez:
  • zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części,
  • zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,
  • zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy

o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy,

 • jeżeli umowa zawiera postanowienia korzystniejsze dla wykonawcy, do zmiany umowy stosuje się te postanowienia, z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, nie mogą stanowić samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstąpienia od umowy,
 • wyłączenie odpowiedzialności:
  • nieustalenie lub niedochodzenie od strony umowy, należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 oraz zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego:
   • nie stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych,
   • nie stanowią przestępstwa, o którym mowa w art. 296 § 1 – 4 Kodeksu karnego,
  • za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub umową spółki, o której mowa w art. 293 § 1 albo art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych, nie odpowiada wobec spółki członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator, który nie ustala lub nie dochodzi od strony umowy o udzielenie zamówienia publicznego należności powstałych w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na skutek okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub zmienia umowę w sprawie zamówienia publicznego,
  • nabycie towarów lub usług niezbędnych dla zwalczania epidemii COVID-9 z naruszeniem obowiązków służbowych lub obowiązujących w tym zakresie przepisów nie stanowi przestępstwa określonego w art. 231 lub art. 296 Kodeksu karnego, deliktu dyscyplinarnego ani naruszenia dyscypliny finansów publicznych, jeżeli następuje w interesie społecznym, zaś bez dopuszczenia się tych naruszeń nabycie tych towarów lub usług nie mogłoby zostać zrealizowane albo byłoby istotnie zagrożone,
 • skorzystanie z rozwiązań wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową nie narusza praw stron wynikających z przepisów prawa cywilnego.


3.     Sytuacja podwykonawcy i dalszego podwykonawcy:

 • wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie łączącej ich umowy związanej z wykonaniem zamówienia publicznego lub jego części, uzgadniają odpowiednią zmianę tej umowy, w szczególności mogą:
  • zmienić termin wykonania umowy lub jej części,
  • czasowo zawiesić wykonywanie umowy lub jej części,
  • zmienić sposób wykonywania umowy lub zmienić zakres wzajemnych świadczeń,
 • w przypadku zmiany umowy łączącej zamawiającego z wykonawcą, jeżeli zmiana ta obejmuje część zamówienia powierzoną do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniają odpowiednią zmianę łączącej ich umowy, w sposób zapewniający, że warunki wykonania tej umowy przez podwykonawcę nie będą mniej korzystne niż warunki wykonania umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

UWAGA: Opisane powyżej procedury mają odpowiednie zastosowanie do umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą.

4.      Inne:

 • bieg terminów przewidzianych na wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej od niezgodnych z przepisami PZP działań lub zaniechań zamawiających w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych nie został wstrzymany ani zawieszony,
 • przepisów o zamówieniach publicznych nie stosuje się do:
  • do zamówień na usługi lub dostawy udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z realizacją zadań związanych ze zwolnieniem z tytułu nieopłaconych składek oraz realizacją zadań związanych z ustalaniem prawa lub wypłatą świadczenia postojowego,
  • do zamówień udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna lub regionalne fundusze rozwoju, związanych z realizacją:
   • zadań dotyczących obsługi funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych na podstawie przepisów odrębnych oraz związanych z realizacją programów rządowych lub innych programów realizowanych ze środków publicznych, lub
   • zadań związanych z wykorzystaniem środków pochodzących z takich funduszy
  • które dotyczą instrumentów wsparcia niezbędnych do przeciwdziałania negatywnym skutkom gospodarczym wystąpienia COVID-19.

Autor: Anna Sokólska


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK