Tarcza Antykryzysowa 2.0 : Zwolnienie ze składek ZUS za marzec – maj 2020 r.

Pobierz PDF - zwolnienia z ZUS

UWAGA! uwzględniono regulacje Tarczy 2.0, które weszły w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r.

W ramach wsparcia przewidzianego w ustawach tzw. Tarczy Antykryzysowej wprowadzono możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłacania składek na:

 • ubezpieczenia społeczne,
 • ubezpieczenie zdrowotne,
 • Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

1. zwolnienie z opłacenia 100% należności za dany miesiąc dotyczy:

 • osoby wykonującej działalność pozarolniczą przed 1 kwietnia 2020 r. i opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenie, a także osoby z nią współpracującej,
 • płatnika składek, który prowadził działalność:
  - przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

- w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

- w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń mniej niż 10 ubezpieczonych,

 • duchownych,
 • spółdzielni socjalnych zgłoszonych przed dniem 1 kwietnia 2020 r. jako płatnik składek w ZUS (bez względu na liczbę zatrudnianych osób).
  Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

2. zwolnienie z opłacenia 50% należności za dany miesiąc dotyczy płatników składek, którzy prowadzili działalność:

 • przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 lutego do 29 lutego i na dzień 31 marca 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych,
 • w okresie od 1 marca do 31 marca i na dzień 30 kwietnia 2020 r. zgłosili do ubezpieczeń mniej niż 50 ubezpieczonych.

Do liczby ubezpieczonych nie wlicza się pracowników młodocianych.

WARUNKI

 • w przypadku osoby opłacającej składki wyłącznie na własne ubezpieczenia: działalność była prowadzona przed 1 lutego 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, nie może przekroczyć kwoty 15.681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.,
 • ze zwolnienia z opłacania składek nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start,
 • ze zwolnienia mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +),
 • prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, winni poinformować ZUS o tym fakcie, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej, a ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej,
 • konieczne jest złożenie deklaracji rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami płatnik jest zwolniony z ich składania
 • wniosek należy złożyć do dnia 30 czerwca 2020 r. (formularz RDZ),
 • wniosek może zostać złożony drogą elektroniczną przez PUE ZUS, przesłany pocztą lub osobiście w ZUS (do krzynki na dokumenty, bez kontaktu z pracownikiem ZUS),

UWAGA!

Ze zwolnienia nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie uregulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS (regulacje Unii Europejskiej).

KORZYŚCI

 • zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2019 r. odpowiednio w wysokości 100% albo 50% należności znanych na dzień rozpatrzenia wniosku (w trybie umorzenia składek),
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wskazanych w deklaracji rozliczeniowej za miesiąc marzec 2020 r. będzie miało miejsce także wówczas, gdy należności te zostały opłacone; należności opłacone podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik składek złoży wniosek o ich zwrot.

UWAGA! W przypadku osoby prowadzącej działalność pozarolniczą, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej, zwolnieniu z obowiązku opłacenia podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek.

Odpowiednio dotyczy to również osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osoby z nią współpracującej, dla której podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota.

 • przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacana należności z tytułu składek nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,

UWAGA!

Nie może powstać rozbieżność pomiędzy przychodem wskazanym we wniosku o zwolnienie z opłacania składek a przychodem wskazanym dla celów podatkowych.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że rozbieżności są wynikiem wprowadzenia ZUS w błąd, płatnik zobowiązany zostanie do opłacenia składek wraz z odsetkami za zwłokę w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

 • zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby, zachowują prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych, za okres zwolnienia ze składek,
 • przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia i osoby z nimi współpracujące zachowują prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jeżeli były w dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym na dzień 1 lutego 2020 r.

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK