2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_4

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - świadczenie postojowe

Pobierz PDF - świadczenie postojowe

Komu przysługuje wsparcie:
1. osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą,
2. osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia oraz inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło,
Ad. 1.
Warunki uzyskania wsparcia dla osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą:
1. prowadzenie działalności gospodarczej przed 01.02.2020 r.,
2. brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
3. dana osoba mieszka na terytorium Polski i
(i) jest obywatelem Polski,
(ii) ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP (jest obywatelem państwa członkowskiego UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
(iii) jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,
4. przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej (kryteria przychodu nie dotyczą przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej, ryczałcie ewidencjonowanym zwolnionym z VAT):
A.
(i) przedsiębiorca nie zawiesił prowadzenia działalności,
(ii) przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o co najmniej 15 % od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc,
B.
(i) przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej po 31.01.2020 r.
Ad. 2
Warunki uzyskania wsparcia dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną:
1. umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1.04.2020 r.
2. brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
3. osoba wykonująca umowę cywilnoprawną mieszka na terytorium Polski i
(i) jest obywatelem Polski,
(ii) ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP (jest obywatelem państwa członkowskiego UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
(iii) jest cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP,
Wysokość świadczenia:
- zasada – 2.080 zł brutto (80 % minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.),
- wyjątek –
1) jeżeli suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o PIT uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek wynosi mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. – przysługuje świadczenie w tej wysokości,
2) przedsiębiorca rozliczający się w formie karty podatkowej, ryczałcie ewidencjonowanym zwolnionym z VAT – przysługuje świadczenie na poziomie 50% minimalnego wynagrodzenia – 1.300 zł.
UWAGA! Tarcza Antykryzysowa 2.0. zwiększyła możliwość ubiegania się o świadczenie postojowe – możliwe jest maksymalnie trzykrotne ubieganie się o to świadczenie. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia jest wykazanie w oświadczeniu, że sytuacja materialna wskazana we wniosku nie uległa poprawie.
UWAGA! Świadczenie nie jest opodatkowane ani nie pobiera się od niego składek.

Termin:
- przedsiębiorca może wystąpić o to świadczenie za miesiąc, w którym spełni warunki obniżenia przychodu,
- wniosek musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy od zakończenia stanu epidemii,
Konsekwencje uchybienia obowiązkom:
- oświadczenie nieprawdy co do wysokości przychodu – obowiązek zwrotu świadczenia postojowego wraz z odsetkami,
- oświadczenie nieprawdy odnośnie do danych wskazanych we wniosku – odpowiedzialność karna za składanie fałszywych oświadczeń.

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – syntetyczne ujęcie zmian:
1. rezygnacja z dodatkowego wymogu formalnego, aby przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał (teraz: 15.595,74 zł brutto),
2. rozszerzenie możliwości ubiegania się o świadczenie postojowe – maksymalnie trzykrotnie!
3. uzyskanie kolejnego wsparcia wymaga jedynie złożenia oświadczenia, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie uległa poprawie.

WAŻNE! Przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. odnośnie do nowych warunków formalnych uzyskania świadczenia postojowego stosuje się do wniosków złożonych od dnia 01 kwietnia 2020 r.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK