2020_01_9_Masiota_O-kancelarii

Tarcza Antykryzysowa 2.0 – najistotniejsze zmiany

Pobierz PDF - Tarcza 2.0 najistotniejsze zmiany

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. obowiązuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Co konkretnie zmienia tzw. tarcza antykryzysowa 2.0 i jakie rozwiązania przewiduje? Poniżej omówiono najistotniejsze zmiany.

I. REGULACJE DOTYCZĄCE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
• Zgodnie z nowelizacją rozszerzono krąg przedsiębiorców uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS.
• Płatnik składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, może ubiegać się o zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i inne należnych za okres od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.
• Zwolnienie obejmuje 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych
w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.
• Co istotne, w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek do liczby ubezpieczonych nie wlicza się ubezpieczonych będących pracownikami młodocianymi, zatrudnionymi
w celu przygotowania zawodowego.

II. REGULACJE DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA DO WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
• Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wystąpić o dofinansowanie.
• Warunek obniżenia wymiaru czasu pracy uznaje się za spełniony, jeżeli obniżenie zostało dokonane o maksymalnie 20 %, tj. również wtedy, gdy wymiar czasu pracy został obniżony w mniejszym zakresie.
• Zniesienie ograniczenia w możliwości wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy lub środków z FGŚP, co oznacza, że usunięto gwarancje zatrudnienia dla pracowników po skorzystaniu przez pracodawców z dofinansowania.
• Doprecyzowanie, że dofinansowanie przysługuje od miesiąca złożenia wniosku o jego przyznanie, a nie od daty złożenia wniosku.

III. REGULACJE DOTYCZĄCE POŻYCZEK DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW
• Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców uprawnionych do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników.
• Rezygnacja z warunku utrzymania przez mikroprzedsiebiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.
• Możliwość umorzenia udzielonej pożyczki pod warunkiem, że mikroprzedsiebiorca będzie prowadził działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

IV. REGULACJE DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW – WARUNKI ZATRUDNIENIA
• Mając na celu walkę z epidemią COVID-19 wprowadzono możliwość: ograniczenia nieprzerwanego dobowego odpoczynku, zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.
• Wprowadzenie możliwości przeprowadzenia szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego, na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

V. ŚWIADCZENIE POSTOJOWE
• Rozszerzenie pomocy w postaci tzw. świadczenia postojowego dla przedsiębiorców oraz osób wykonujących umowy cywilnoprawne.
• Do tej pory świadczenie było jednorazowe i wynosiło 2.080,00 zł, po nowelizacji świadczenie będzie mogło być wypłacone ponownie, ale nie więcej niż trzy razy.
• Świadczenie postojowe zostanie wypłacone ponownie na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej i nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
• Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego będzie złożenie oświadczenia o braku poprawy sytuacji materialnej wykazanej we wcześniejszym wniosku.
• Nie będzie obowiązywał również limit przychodu dla osób prowadzących działalność, którym świadczenie postojowe będzie przyznawane po raz pierwszy.
• Limit przychodu został natomiast utrzymany co do osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnych, które wystąpią o świadczenie postojowe.
• Dla osób realizujących umowy cywilnoprawne, będzie obowiązywał również nowy warunek w zakresie wykonywania umowy. Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych mogą wystąpić o przyznanie świadczenia postojowego jeżeli ich umowy zostały zawarte przed dniem 01 kwietnia 2020 r., a nie jak dotychczas przed dniem 01 lutego 2020 r.

VI. ZMIANY W KATALOGU SPRAW PILNYCH – WNIOSKI O RESTRUKTURYZACJĘ
• Wnioski restrukturyzacyjne oraz o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej znalazły się w katalogu spraw pilnych.
• Wprowadzono również zawieszenie 30-dniowego terminu do złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości, jeżeli podstawa ogłoszenia upadłości powstała w czasie stanu zagrożenia albo stanu epidemii.

VII. UDOGODNIENIA DLA ROLNIKÓW
• Rolnicy i pracujący z nimi domownicy, w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, dostaną zasiłek w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 1.300,00 zł.

VIII. REGULACJE DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW
• Uznanie pobytu cudzoziemców, którzy w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywali na terytorium RP, za pobyt legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
• Umożliwienie cudzoziemcom legalnego wykonywania pracy na terytorium RP przez okres wskazany powyżej, o ile posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową.

IX. WSPARCIE Z AGENCJI ROZWOJU PRZEMYSŁU
• Dedykowane jest dla przedsiębiorców:
   - prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP (brak rozróżnienia
   w zależności od wielkości przedsiębiorstwa);
   - którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, tj. sytuacji w której
   w następstwie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19 nastąpił spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym, 15 % przez     kolejne 2 miesiące rok do roku albo 25 % miesiąc do miesiąca.
• Uregulowano, że wsparcie zostaje udzielone na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.
• Formy wsparcia:
- brak ograniczenia co do formy wsparcia, w szczególności poprzez udzielenie pożyczki, gwarancji, poręczenia, leasing,
- wsparcie ma charakter zwrotny i jest udzielane na warunkach rynkowych,
- wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

X. POZOSTAŁE NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY
• Przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz grupowej dokumentacji cen transferowych, tj. do dnia 30 września 2020 r. i 31 grudnia 2020 r.
• Udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie nowelizacji, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy.
• Elektronizacja przekazywania dokumentów do Narodowego Funduszu Zdrowia.
• Umożliwienie renegocjacji warunków i terminów spłaty kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości.
• Wydłużenie terminów na realizację obowiązków przez obywateli, w tym w szczególności zachowanie ważności w okresie do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
- praw jazdy,
- uprawnień do kierowania pojazdami,
- szkoleń okresowych,
- badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy, których termin ważności upłynął;
- zachowanie ważności w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii:
- pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
• Doręczenie hybrydowe wprowadzające fikcję doręczeń - do 30 września 2020 r. w ramach realizacji zadań przeciwdziałania COVID-19 powierza się wyznaczonemu operatorowi (aktualnie jest nim Poczta Polska) dostarczenie przesyłek listowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zwanej dalej „przesyłką hybrydową”. W praktyce oznacza to, że doręczenie przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę oraz upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych do ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych na skrzynkę elektroniczną wskazaną przez adresata. Przesłane w ten sposób listy uważa się za doręczone.
• Mając na celu przeciwdziałanie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej, operatorzy telekomunikacyjni będą z mocy prawa obowiązani do udostępniania ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji danych
o lokalizacji osób objętych kwarantanną, za okres ostatnich 14 dni.
• Przyznanie Ministrowi do spraw Budownictwa upoważnienia do wydania rozporządzenia, wprowadzającego późniejszy termin do wniesienie opłaty za użytkowanie wieczyste.

Autor: Katarzyna Giel


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK