2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_6

Tarcza Antykryzysowa 2.0. – Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP

Pobierz PDF - dofinansowanie z FGŚP

Komu przysługuje wsparcie:

1.     przedsiębiorcy w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,

2.     organizacji pozarządowej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

3.     podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

4.     państwowej osobie prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Charakter wsparcia - uzyskanie dofinansowania w zakresie wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne:

a.     w przypadku przestoju ekonomicznego (zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia):

- wynagrodzenie obniżane max. o 50% (wynagrodzenie nie może być jednak niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy),

- maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie łącznie 1.533 zł brutto (1.300 zł brutto – 50% minimalnego wynagrodzenia; 233 zł – 100% składek na ubezpieczenie społeczne przy pełnym etacie);

b.     w przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy (pracownik pracuje mniej i otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio niższe):

- wymiar czasu pracy obniżany max. o 20%, nie więcej niż do ½ etatu (tym samym można zmniejszyć etat również o 1 %),

- maksymalna kwota dofinansowania na pracownika wyniesie łącznie 2.452 zł brutto (2.079 zł brutto – 50 % wynagrodzenia po obniżeniu wymiaru czasu pracy, nie więcej niż 40 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego złożenie wniosku; 373 zł – 100 % składek na ubezpieczenie społeczne przy pełnym etacie);

3-miesięczne wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (okres ten może zostać przedłużony!)

       - okres 3 miesięcy liczymy od miesiąca złożenia wniosku (uproszczenie okresów rozliczeń!),

       - dofinansowanie będzie wypłacane od danego miesiąca, czyli - jeżeli złożymy wniosek dotyczący miesiąca kwietnia w dniu 24 kwietnia 2020 r., to dofinansowanie możemy otrzymać od 01 kwietnia 2020 r.,

UWAGA! Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (tj. wyższe niż 15.595,74 zł brutto).

Warunki uzyskania wsparcia:

1.     spadek obrotów gospodarczych, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów i usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

a.    nie mniej niż o 15 % - porównanie A do B:

·       A - łączne obroty w ciągu dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych:

o   2 miesiące przypadają w okresie od 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku,

o   przez miesiąc rozumie się okres kolejno następujących po sobie 30 dni,

·      B – łączne obroty w ciągu analogicznych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego,

b.   nie mniej niż o 25 % - porównanie A do B:

·       A – obrót w jednym miesiącu kalendarzowym:

o   miesiąc przypada w okresie od 01.01.2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku,

o   przez miesiąc rozumie się okres kolejno następujących po sobie 30 dni,

·      B – obrót w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc wskazany w pkt A powyżej,

2.   brak zaległości w regulowaniu zobowiązań:

- poprzez zobowiązania rozumie się: zobowiązania podatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, oraz zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy,

- ocena: według stanu na koniec września 2019 roku,

- nie znajduje zastosowania w przypadku:

a.     gdy spłata zadłużenia została uregulowana na podstawie umowy z ZUS lub decyzji US i jest spłacana w ratach lub pracodawca korzysta z odroczenia terminu płatności,

b.     zaległość powstała w okresie spadku obrotów gospodarczych i pracodawca przedłożył do wniosku plan spłaty zadłużenia oraz kopię wniosku do ZUS o rozłożenie zaległości na raty lub odroczenie terminu płatności składek,

3.   brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

4.   określenie warunków i tryb wykonywania pracy w porozumieniu zawartym z:

a.    organizacją związkową w rozumieniu ustawy o związkach zawodowych

b.   zakładową organizacją związkową – jeżeli działa u pracodawcy 1 organizacja,

c.    przedstawicielami pracowników – jeżeli u pracodawcy nie działa organizacja związkowa:

- w porozumieniu należy określić co najmniej:

        - grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,

        - obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników,

        - okres, przez jaki obowiązują w/w rozwiązania,

- pracodawca ma obowiązek przekazania właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy kopii porozumienia w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia,

- w zakresie i w czasie określonym w porozumieniu nie stosuje się warunków umów o pracę wynikających z ponadzakładowego układu zbiorowego pracy oraz z zakładowego układu zbiorowego pracy.

- UWAGA! - pracodawca nie może wypowiedzieć umowy / warunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika jedynie w okresie pobierania świadczeń!

- UWAGA! Zasada – wsparcie tylko raz. Przedsiębiorca nie może uzyskać dofinansowania na rzecz pracowników dla których otrzymał już pomoc.

Tarcza Antykryzowa 2.0. – syntetyczne ujęcie zmian:

1.     rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie,

2.     warunek obniżenia wymiaru czasu pracy jest spełniony, jeżeli obniżenie zostało dokonane o maksymalnie 20 %, tj. również wówczas, gdy wymiar czasu pracy został obniżony w mniejszym zakresie,

3.     uproszczono procedurę rozliczania wniosków – dofinansowanie jest wypłacane od miesiąca, a nie od daty złożenia wniosku (wniosek złożony w danym miesiącu rodzi skutek w zakresie przyznania świadczenia od pierwszego dnia tego miesiąca),

4.     obowiązek utrzymania zatrudnienia odnosi się wyłącznie do okresu zatrudnienia - usunięcie zakazu wypowiadania umowy z przyczyn niedotyczących pracowników po zakończeniu okresu dofinansowania.

WAŻNE! Przepisy Tarczy Antykryzysowej 2.0. znajdują zastosowanie do umów o wypłatę świadczeń i środków zawartych do dnia jej wejścia w życie.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK