2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_8

Tarcza Antykryzysowa 2.0 - dofinansowanie części kosztów wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy

Pobierz PDF - dofinansowanie z Urzędu Pracy

Jednym ze środków pomocy przedsiębiorcom przewidzianym przez ustawodawstwo przeciwdziałające skutkom sytuacji epidemiologicznej jest możliwość zwrócenia się przedsiębiorcy do urzędu pracy o przyznanie dofinansowania wynagrodzenia pracowników.

I. Kto może skorzystać

Z dofinansowania skorzystać mogą przedsiębiorcy z sektora MŚP, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, wynoszący przynajmniej 30%, związany z epidemią koronawirusa COVID-19. Warunkiem przyznania pomocy są:

  • brak zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 roku,
  • brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

Należy podkreślić, iż warunkiem przyznania pomocy jest również to, by nie udzielono pomocy publicznej z innych środków publicznych na ten sam cel (np. uzyskanie dofinansowania z FGŚP).

Aby uzyskać to dofinansowanie, nie jest konieczne zawieranie porozumienia z pracownikami.

II. Spadek obrotów

Wysokość dofinansowania części kosztów wynagrodzenia pracowników udzielane przez starostę (dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne) jest uzależnione od wysokości spadku obrotów. Przez spadek obrotów należy rozumieć zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

W przypadku spadku obrotów o:

a)     co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika (1300 zł brutto);

b)     co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika (1820 zł brutto);

c)     co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika (2340 zł brutto).

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące – licząc od miesiąca złożenia wniosku. Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres.

Pracodawca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników przez okres dofinansowania (Tarcza 2.0 zniosła wymóg utrzymania zatrudnienia pracownika po okresie dofinansowania). Co więcej, do dofinansowań przyznanych przed wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0, stosuje się nowe brzmienie przepisów ustanowione Tarczą 2.0.

III. Procedura

Wniosek w celu przyznania tego środka pomocy składa się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie wskazanym przez dyrektora tego urzędu w ogłoszeniu o rozpoczęciu naboru. Praktyka wyznaczania terminów składania wniosków różni się w poszczególnych urzędach pracy - przykładowo, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu ogłosił nabór wniosków w terminach od 27 kwietnia 2020r. do 10 maja 2020r.

Wniosek – bez żadnych opłat - może zostać złożony w formie elektronicznej, lub papierowej bezpośrednio w siedzibie Urzędu.


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK