autostrada

Prawa i obowiązki branży transportowej w czasie pandemii

Pobierz PDF - transport

1.      Wyłączenie odpowiedzialności przewoźników za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz

Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy:

 • podmiotów zarządzających lotniskiem, dworcem kolejowym, portem morskim, przystanią morską lub terminalem morskim
 • przewoźników lotniczych, kolejowych, drogowych, morskich, w żegludze śródlądowej
 • operatorów pocztowych

Zakres wyłączenia obejmuje:

 • uzasadnione działania władz publicznych
 • uzasadnione własne działania


Mające na celu przeciwdziałanie COVID-19, w tym w szczególności:

 • brak możliwości świadczenia usług, w tym brak możliwości przewozu
 • brak możliwości lub ograniczenie prowadzenia działalności handlowej na lotniskach i dworcach kolejowych, w tym w zakresie zmniejszenia albo utraty przychodów

UWAGA:

Uzasadnione działania mające na celu przeciwdziałanie COVID-19 stanowią okoliczność nadzwyczajną, o której mowa w przepisach Rozporządzenia (WE) 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Innymi słowy – jeśli przewoźnik lotniczy dowiedzie, że odwołanie lub opóźnienie lotu było spowodowane działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie COVID-19, nie będzie zobowiązany do wypłaty rekompensaty (odszkodowania).

2.     Przedłużenie ważności  dokumentów, orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz zawieszenie obowiązków w zakresie badań lekarskich i psychologicznych, a także szkoleń okresowych

 • ważność prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne, świadectwa kierowcy, uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wpisu w prawie jazdy kodu 95, upływająca w okresie obowiązywania stanu epidemii, ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii
 • orzeczenia lekarskie i psychologiczne kierowców, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 roku zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii
 • od dnia 13 marca 2020 roku do dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego zawieszone jest wykonywanie obowiązków w zakresie:
  • okresowych badań lekarskich pracowników, w tym badań lekarskich kierowców oraz badań psychologicznych
  • szkolenia okresowego kierowców, w tym szkoleń odpowiednich do pojazdów, którymi wykonuje przewóz drogowy,
  • wpisów do polskiego krajowego prawa jazdy dot. świadectw kwalifikacji zawodowych, orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia psychologicznego,
  • kierowania kierowców na szkolenia okresowe oraz badania lekarskie i psychologiczne

UWAGA:

Od dnia odwołania stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani do niezwłocznego podjęcia ww. obowiązków oraz ich wykonania w terminie 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. W przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

3.          Zwolnienie z obowiązku odbycia przymusowej kwarantanny

Obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się wobec:

 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym
 • kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
  • w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  • po odebraniu za granicą odpoczynku, o którym mowa w rozporządzeniu określonym w lit. a, oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców
 • przez obsadę pociągu, o której mowa w § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym
 • przez kierowców wykonujących przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy.


Autor: Anna Sokólska


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK