foto1

PRACA ZDALNA w pigułce (przy uwzględnieniu stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy)

 • wykonywanie pracy zdalnej może zlecić pracodawca – pracownik ma obowiązek respektować polecenie pracodawcy w tym zakresie (odmowa wykonania polecenia pracodawcy,  o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub umową o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej; pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również za nieprzestrzeganie przepisów BHP),
 • brak ograniczeń podmiotowych i przedmiotowych,
 • polecenie pracodawcy nie wymaga uzasadnienia, ALE pracodawca winien powierzyć pracownikowi pracę zdalną jedynie w celu przeciwdziałania COVID-19,
 • przesłanki powierzenia pracownikowi pracy zdalnej są szerokie – przez „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką i zwalczaniem skutków choroby,
 • o wykonywanie pracy zdalnej może wystąpić sam pracownik, ALE pracodawca nie ma obowiązku uwzględnić wniosku pracownika,
 • zlecenie pracy zdalnej może się obyć w dowolnej formie (np. ustnej, telefonicznej lub E-mailowej); rekomenduje się jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np. pismo skierowane do pracownika lub służbowy E-mail),
 • praca zdalna może zostać powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych czy rodzinnych pracownika, ALE w przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce wykonywania pracy zdalnej,
 • pracodawca może powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż miejsce zamieszkania pracownika,
 • musi nastąpić na czas oznaczony, uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19, nie dłuższy niż 180 dni,
 • dopuszczalne jest zarówno skrócenie, jak i wydłużenie, okresu świadczenia pracy zdalnej na czas oznaczony i  uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19,
 • wykonując pracę zdalną pracownik jest uprawniony do wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby mu w przypadku, gdyby wykonywał obowiązki pracownicze w stałym miejscu pracy,
 • pracownik może świadczyć pracę zdalną w okresie kwarantanny (jest to korzystne dla obu stron stosunku pracy – dla pracodawcy, ponieważ pracownik świadczy dla niego pracę, i dla pracownika, który może otrzymać 100%, a nie 80% wynagrodzenia jak w przypadku kwarantanny, podczas której nie świadczy się pracy).

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK