2020_01_9_Masiota_Kafelki_8

Tarcza antykryzysowa: pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP

TARCZA ANTYKRYZYSOWA: pożyczki dla przedsiębiorców z sektora MŚP

I.      Pożyczki obrotowe dla przedsiębiorców z sektora MŚP udzielane przez Agencję Rozwoju Przemysłu.

1.     Do kategorii MŚP należą przedsiębiorcy, którzy zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

2.     Pożyczki przeznaczone są dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy:

  • prowadzą działalność minimum przez 12 miesięcy
  • prowadzą pełną księgowość
  • osiągnęli w 2019 r. obroty powyżej 4 mln zł
  • posiadają dodatnie wyniki finansowe za 2019 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto)

3.     Pożyczkę można uzyskać na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników lub na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

4.     Wnioski będzie można składać za pośrednictwem strony internetowej Agencji Rozwoju Przemysłu (www.arp.pl). Będą one procesowane w trybie uproszczonym.

5.     Prowizja przygotowawcza wynosi 0,2%. Nie ma prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki.

6.     Oprocentowanie pożyczek obrotowych wynosi WIBOR 1M + marżę zgodną z siatką marż zawartą w Podstawowych warunkach udzielania pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Tarczy Antykryzysowej.

7.     Pożyczka może zostać uruchomiona jednorazowo lub w transzach.

8.     Uzyskanie pożyczki wiąże się z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia jej spłaty.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń

1.     Źródłem finansowania dla przedsiębiorców z sektora MŚP może być pożyczka udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu w celu utrzymania stanu zatrudnienia i kontynuacji prowadzonej działalności.

2.     Pożyczka udzielana jest w kwocie netto wymaganej do finansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa.

3.   Pożyczka stanowi uzupełniające źródło finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy. Niezależnie od pożyczki można ubiegać się o inne źródła finansowania przewidziane w ramach Tarczy Antykryzysowej.

4.     Pożyczkę mogą uzyskać przedsiębiorcy, którzy mają potwierdzony deficyt płynności bieżącej. Pożyczka przyznawana jest w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń i analizy krótkiej płynności.

5.     Okres finansowania wynosi maksymalnie 2 lata.

6.     Przewidziany jest okres karencji do 12 miesięcy.

7.     Pożyczka przekazywana jest bezpośrednio na rachunki pracownicze przez Agencję Rozwoju Przemysłu lub za pośrednictwem agenta operacyjnego. Możliwa jest również wypłata pożyczki na rachunek bieżący przedsiębiorcy, jednak należy udokumentować celowość wydatkowania środków z pożyczki.

8.     Zabezpieczenie:

  • dla pożyczek do 200 tys. zł: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c. oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy,
  • dla pożyczek powyżej 200 tys. zł: zabezpieczenia materialne (minimum 120% wartości rynkowej), z wykorzystaniem wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Pożyczka obrotowa dla przedsiębiorców z sektora MŚP na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym.

1.     Pożyczkę można uzyskać w kwocie od 0,8 mln zł do 5 mln zł.

2.     Okres finansowania wynosi maksymalnie 6 lat.

3.     Okres karencji jest wydłużony do 15 miesięcy.

4.     Zabezpieczenie pożyczki: zgodnie z warunkami Agencji Rozwoju Przemysłu (minimum 120% wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP, oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 k.p.c., poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

II.     Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy.

1.   Mikroprzedsiębiorca może dodatkowo, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, jednorazowo uzyskać pożyczkę ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

2.    Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

3.    Mikroprzedsiębiorca może uzyskać pożyczkę, jeśli prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

4.    Nie jest wymagane wykazanie spadku obrotów z działalności lub utraty dochodów.

5.    Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 5 000 zł.

6.  Wniosek o pożyczkę należy złożyć do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

7.    Wnioski mogą być wnoszone na formularzu w postaci elektronicznej lub papierowej, który znajduje się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy oraz pod następującym linkiem 

8.    Jeżeli wniosek w  sprawie  udzielenia dofinansowania zostanie pozytywnie rozpatrzony, przedsiębiorca będzie musiał zawrzeć ze starostą umowę.

9.    Wnioskowana kwota zostanie niezwłocznie przelana jednorazowo na podany numer konta, w ciągu dwóch dni roboczych od podpisania umowy.

10.  Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

11.  Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Okres spłaty pożyczki może zostać przez Radę Ministrów przedłużony.

12.  W  przypadku niespłacenia którejkolwiek z rat zgodnie z harmonogramem spłaty pożyczki, będą naliczane odsetki ustawowe od dnia wymagalności raty do dnia faktycznej jej zapłaty.

13.  Opóźnienie w spłacie co najmniej 2 rat może być podstawą wypowiedzenia umowy pożyczki.

14.  Roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek może dochodzić starosta.

15.  W przypadku wypowiedzenia umowy pożyczki mikroprzedsiębiorca musi zwrócić pozostałą do spłaty kwotę pożyczki w terminie 30 dni od dnia wypowiedzenia umowy pożyczki.

16.  Pożyczka wraz z odsetkami może na wniosek mikroprzedsiębiorcy zostać umorzona. Jednak, aby uzyskać umorzenie pożyczki, mikroprzedsiębiorca nie może przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia zmniejszyć stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

17.  Zgodnie z umową, wniosek o umorzenie pożyczki będzie można złożyć w terminie 14 dni od dnia spełnienia powyższego warunku umorzenia. Wniosek należy złożyć na formularzu w postaci elektronicznej lub papierowej, który znajduje się na stronach internetowych powiatowych urzędów pracy oraz pod następującym linkiem

18.  Ustawa nie przewiduje żadnych sankcji w przypadku zwolnienia pracowników. Jedyną konsekwencją jest brak możliwości uzyskania umorzenia pożyczki.

19.  Otrzymanie pożyczki nie wyklucza możliwości skorzystania z innych świadczeń przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Autor: Zuzanna Marciniak


Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK