2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_14

COVID-19 - Co dzieje się w sądach?

Pobierz PDF - co się dzieje w sądach?

Wprowadzenie stanu epidemii nie spowodowało zawieszenia pracy sądów, w konsekwencji nasza kancelaria kontynuuje działalność w zakresie prowadzenia spraw sądowych. Dostosowaliśmy organizację pracy kancelarii do nowych warunków i potrzeb Klientów.

UWAGA! Nie można jednoznacznie uznać, że wskutek pandemii zawieszeniu uległ bieg terminu przedawnienia. Wskazujemy, że nie została wyłączona możliwość zakładania nowych spraw sądowych.

W odpowiedzi na pytania, jak obecnie funkcjonuje wymiar sprawiedliwości i na co zwracać uwagę w kontekście spraw sądowych, przedstawiamy krótką informację, przygotowaną przez adwokata Annę Masiotę.

FUNKCJONOWANIE SĄDÓW

 • aktualnie decyzje związane z działalnością sądów i organizacją rozpraw pozostawione są prezesom poszczególnych sądów,
 • informacje o środkach przedsięwziętych w danym sądzie publikowane są na stronach internetowych sądów,
  Ministerstwo Sprawiedliwości zarekomendowało:
 • ograniczanie do niezbędnego minimum kontaktu pracowników sądów z interesantami zewnętrznymi,
  zachowanie zwykłych godzin urzędowania sądów,
 • wstrzymanie wysyłki wszelkich pism sądowych, z którymi związane są środki odwoławcze i bieg terminów procesowych, z wyłączeniem spraw pilnych, egzekucyjnych, wieczystoksięgowych (nie dotyczy to spraw, w których takie pisma zostały już wysłane),
 • wstrzymanie wyznaczania terminów rozpraw i posiedzeń na miesiąc kwiecień 2020 r., poza sprawami pilnymi,
 • wstrzymanie przekazywania akt spraw wraz ze środkami odwoławczymi sądowi odwoławczemu, poza sprawami pilnymi,
 • uznanie za pilne określonego katalogu spraw (m.in. stosowanie tymczasowego aresztowania, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zabezpieczenie dowodu),
 • podejmowanie indywidualnych decyzji przez prezesów sądów w odniesieniu do  spraw spoza katalogu spraw pilnych w przypadku potrzeby i uznania sprawy za pilną,
 • terminy rozpraw i posiedzeń, które wyznaczone zostały na marzec i kwiecień 2020 r. są systematycznie odwoływane,
 • w niektórych sprawach wyznaczane są nowe terminy rozpraw i posiedzeń (najwcześniejszy termin: maj 2020 r.),
 • z informacji publikowanych w sądowych portalach informacyjnych wynika, że w niektórych sprawach sądowych wydawane są zarządzenia, a sądy orzekają na posiedzeniach niejawnych (wydawane są wyroki (przez sądy II instancji w sprawach, w których nie złożono wniosku o przeprowadzenie rozprawy), postanowienia, nakazy), sporządzane są uzasadnienia, nadawane klauzule wykonalności, stwierdzana jest prawomocność orzeczeń sądowych i inne),
 • korespondencja sądowa jest prowadzona na dotychczasowych zasadach, choć nie wszystkie dokumenty – zgodnie z w/w rekomendacją – są nam doręczane;


BIEG TERMINÓW SĄDOWYCH I USTAWOWYCH

 • obecnie brak przepisów zawieszających ich bieg, możliwe jest jedynie złożenie wniosku o przedłużenie terminu wyznaczonego przez sąd,
 • decyzja co do zmiany terminu sądowego należy do sądu,
 • obecnie brak przepisów zawieszających bieg terminów sądowych,
 • nie jest możliwe ubieganie się o przedłużenie terminu, w przypadku uchybienia terminowi, istnieje możliwość skorzystania z instytucji jego przywrócenia w terminie tygodnia od ustania przyczyny uchybienia (art. 168 i 169 k.p.c.),
 • decyzja co do przywrócenia terminu należy do sądu,   
 •  w przypadku zaprzestania czynności przez sąd wskutek siły wyższej (np. objęcie kwarantanną wszystkich pracowników sądu) – postępowanie ulega zawieszeniu z mocy prawa (art. 173 k.p.c.) – żadne terminy nie biegną i zaczynają biec dopiero od początku z chwilą podjęcia postępowania, terminy sądowe są w miarę potrzeby wyznaczane na nowo,


SKŁADANIE PISM SĄDOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB FAKSEM

 • na gruncie obowiązujących przepisów jest to rozwiązanie ograniczone praktycznie wyłącznie do elektronicznego postępowania upominawczego,
 • w obecnej sytuacji dopuszcza się jednak możliwość składania pism, w tym środków odwoławczych, drogą elektroniczną, pod warunkiem późniejszego uzupełnienia braku w postaci oryginalnego podpisu, ALE terminem wniesienia takiego pisma nie jest data jego wpływu na skrzynkę E-mail sądu, lecz data wydruku dokonanego przez sekretariat sądowy,m.in. Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie wydała zarządzenie, zgodnie z którym począwszy od dnia 23 marca 2020 r.:
 • pracownicy biura podawczego obowiązani są drukować środki odwoławcze nadesłane w plikach w formacie PDF na adres poczty elektronicznej e-odwolania@warszawa.gov.pl i przystawiać wydrukom prezentatę na pierwszej stronie, a następnie odsyłać jej skan przy użyciu poczty elektronicznej,
 • tak wniesione pismo ma podlegać procedurze uzupełnienia braków formalnych,
 • pisma, które wpłyną do godz. 14:00 danego dnia będą drukowane tego samego dnia, a te, które wpłyną po tej godzinie, drukowane są w kolejnym dniu roboczym,
 • UWAGA! za datę wpływu pisma uznaje się datę jego wydruku,
  skuteczność pisma procesowego wniesionego przy pomocy faksu warunkuje późniejsze uzupełnienie braku formalnego poprzez złożenie na tym piśmie własnoręcznego podpisu przez wnoszącego ten środek, przy czym zachowanie terminu wniesienia do sądu pisma faksem zależy od daty opatrzenia go prezentatą przez pracownika sądu,


CO DALEJ

 • trwają prace nad nadzwyczajnymi przepisami ustawowymi dla wymiaru sprawiedliwości.

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK