2020_03_30_Masiota_Foto-aktualnosci_500x360_17

Aktualizacja - dofinansowanie wynagrodzenia dla pracowników.

Pobierz PDF - dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników

W dniu 31 marca 2020 r. została opublikowana ustawa wprowadzającą tarczę antykryzysową, celem złagodzenia skutków pandemii COVID-19. Ustawa weszła w życie z dniem jej ogłoszenia.

W zakresie pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników, nastąpiły następujące, istotne zmiany względem udostępnionego wcześniej projektu ustawy:

  1. uchwalona ustawa nie zawiera regulacji przewidzianej w projekcie, zgodnie z którą wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników miały być rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków
  2. dofinansowania nie przysługują w odniesieniu do pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Projekt ustawy w tym zakresie wskazywał wynagrodzenie wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r

Niezmienne względem projektu pozostają następujące kwestie:

  1. świadczenia wypłacane będą w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Jednak przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. Okres ten może zostać przez Radę Ministrów przedłużony,
  2. ustawa wprowadzająca tarczę antykryzysową zakłada przyznanie pomocy przedsiębiorcom ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, w przypadku spadku obrotów gospodarczych, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:                                           - nie mniej niż o 15%, obliczonego jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub                                                                                             - nie mniej niż o 25%, obliczonego jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego,
  3. uzyskanie dofinansowania wynagrodzeń pracowników jest możliwe, jeżeli przedsiębiorca, poza pewnymi wyjątkami, nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy, do końca trzeciego kwartału 2019 r. oraz wobec którego nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości,
  4. pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca może wypłacić wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, jednak nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie może zostać dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy,
  5. przedsiębiorca, u którego wystąpi określony spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może również obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, jednak nie więcej niż do 0,5 etatu. Ponadto, wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim przypadku wynagrodzenie może zostać dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
  6. przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy,
  7. przedsiębiorcy spełniającemu kryteria do uzyskania dofinansowania wynagrodzeń pracowników przysługują również środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

Back to articles
Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, aby oferować funkcje społecznościowe, analizować ruch na stronie i prowadzić działania marketingowe.
Czy zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies? OK